Wat draagt een geestelijk verzorger bij aan uw organisatie

‘Ieder mens wil ervaren dat zijn leven zinvol is, dat ze met hun handelen iets bereiken of dat hun handelen bijdraagt aan iets dat nastrevenswaardig is.’ 
– Baumeister –

Geestelijk verzorgers werken niet resultaatgericht of volgens een behandelwijze. En juist hier zit een waardevolle bijdrage voor de organisatie. Zij hebben steeds weer oog voor de unieke mens die zij ontmoeten. Zij hebben aandacht voor de levensvraag: waarvoor sta jij op iedere morgen?

Het is bijzonder belangrijk dat er aandacht is voor deze vraag of vragen als:

  • Van waaruit leef/werk/leer je?
  • Waaruit put je steun en troost?
  • Wie of wat is belangrijk voor jou?
  • Wat is het goede om te doen?

Dit zijn vragen die persoonlijke antwoorden opleveren. Het zijn vragen naar inspiratie, motivatie, identiteit en verbondenheid. Het gaat om innerlijk beleefde waarden en zin. Ieder mens komt situaties tegen in zijn leven die diep kunnen raken en waar je je toe moet zien te verhouden. Er zijn dan geen kant en klare antwoorden, maar unieke situaties van unieke mensen die antwoord geven op hun leven.

Mogelijke bijdragen van geestelijk verzorgers:

Tevredenheid over geleverde zorg

Geestelijk verzorgers zorgen ervoor – zonder te oordelen of het voor de ander willen oplossen – dat mensen aan zichzelf kunnen toekomen in situaties waarin het leven bijzonder ingrijpend kan raken. Dit draagt bij aan het welzijn van mensen en hun tevredenheid over de geleverde zorg.

Betrokken medewerkers

Geestelijk verzorgers hebben oog voor de intrinsieke motivatie van medewerkers en de visie van waaruit zij werken. Zij denken mee over hoe de visie van de organisatie en de motivatie van de medewerkers beter op elkaar kunnen aansluiten. Dit draagt bij aan het welzijn van de medewerkers. 

Prettig leef- en werkklimaat

In iedere organisatie of werkomgeving spelen er eigen thema’s en knelpunten. Geestelijk verzorgers signaleren deze doordat zij dicht op de werkvloer staan en deze vertrouwelijk kunnen verkennen. Met gevraagd en ongevraagd advies kunnen zij de knelpunten vertalen naar het management en zorgen dat de organisatie kan groeien. Of met een moreel beraad ethische dilemma’s verhelderen.

Visie op de organisatie

Geestelijk verzorgers dragen bij aan de organisatie doordat zij bij uitstek oog hebben voor de normen en waarden, identiteit en ethische vraagstukken die in de organisatie leven. Zij dragen bij aan een herkenbare en zinvolle visie die de organisatie uitdraagt.

Verbindende gespreksvoering bij verschil in (culturele/levensbeschouwelijke) visie

Binnen iedere leefomgeving komen mensen samen die anders denken. Geestelijk verzorgers dragen bij conflicterende visies bij aan het verstaan van elkaar. Dit betekent niet dat de neuzen dezelfde kant op zullen eindigen, maar dat er wederzijds begrip kan ontstaan. Met hun bijzondere kennis van culturele en levensbeschouwelijke verschillen kunnen zij hierin een bemiddelende rol spelen.

Kostenbesparing

 Cliënten en medewerkers weten door geestelijke verzorging beter wat ze willen, omdat ze meer zicht krijgen op wat voor hen belangrijk is. Geestelijk verzorgers spreken bijvoorbeeld met mensen over moeilijke beslissingen. Zij verkennen het dilemma waardoor zichtbaar wordt wat er op het spel staat. Dit helpt bij het maken van een afweging. Hierdoor zien mensen bijvoorbeeld af van een behandeling.   

‘Om de eigenheid te bewaren zijn disciplines steeds gedwongen zich van elkaar af te grenzen en steeds hogere muren naar andere disciplines op te trekken. Het gevolg is dat de ene discipline een bepaald terrein toe-eigent en geïrriteerd is dat de andere discipline ook haar expertise op dit terrein wil inbrengen. Geestelijk verzorgers moeten hun werk wel kunnen uitleggen. Het profiel van de geestelijk verzorger laat zich het beste omschrijven als professionaliteit voorbij de professionaliseringsdwang.’

– Rob Plum en Kim de Wildt –