Waar vind ik een geestelijk verzorger?

Geestelijke verzorgers werken in instellingen, of komen bij mensen thuis. De meeste vind je in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn ze actief in gevangenissen, bij defensie en de politie. Hieronder vind je een uitleg per onderdeel.

In de thuissituatie

De geestelijke verzorging thuis richt zich op alle burgers die in bijzondere of belastende situaties terecht zijn gekomen – geboorte of dood, ziekte of beperking, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Ook geven zij onderwijs en training aan professionals en vrijwilligers.

Geestelijk verzorgers werken vanuit een eigen of gedeelde praktijk. Zij werken vaak samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden, bijvoorbeeld via een multidisciplinair overleg. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met vrijwilligers of met het wijkteam).

In zorginstellingen

Vraag erom, als je iemand wilt spreken met specifieke kennis van je levensbeschouwelijke achtergrond of voor specifieke rituelen.

In zorginstellingen ondersteunt de geestelijk verzorger patiënten / cliënten en hun naasten door met hen in gesprek te gaan over levensvragen. Ook voeren zij rituelen uit en worden sacramenten toegediend, individueel of in groepsverband. Zij zijn daarnaast beschikbaar voor hulpverleners en adviseren zorginstellingen op het gebied van ethiek, religie en levensbeschouwing. Ze verzorgen scholing en dragen bij aan een prettig leefklimaat in een instelling.

Verblijf je in een van de volgende instellingen:

  • Ziekenhuis
  • Verpleeghuis
  • Woonzorginstelling
  • Revalidatiecentrum
  • Psychiatrische instelling
  • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Jeugdzorginstelling

Vraag dan naar de geestelijk verzorger(s) in jouw instelling. Zorginstellingen zijn verplicht om geestelijke zorg aan te bieden wanneer je langer dan 24 uur in de instelling verblijft. Sluit de geestelijk verzorger onvoldoende aan bij je behoefte? Dan kun je vragen om een andere geestelijk verzorger.

Bij justitie

De geestelijke verzorging bij justitie richt zich op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, forensische patiënten (tbs-gestelden), jongeren in jeugdinrichtingen en mensen in vreemdelingenbewaring. Geestelijk verzorgers begeleiden hen vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Ze helpen met het omgaan met het verleden, de huidige levenssituatie en de ontwikkeling van een toekomstperspectief. Zij zorgen ervoor dat mensen een kerkdienst, gebedsdienst of bezinningsbijeenkomst kunnen bijwonen, dat zij kunnen deelnemen aan groepsbijeenkomsten en dat zij individuele geestelijke verzorging ontvangen.

In iedere gevangenis en detentiecentrum zijn geestelijk verzorgers aanwezig. Je schrijft een verzoekbriefje aan de geestelijk verzorger die je wilt spreken. Of je spreekt een geestelijk verzorger aan op de afdeling waar je verblijft of tijdens een groepsbijeenkomst (bezinningsbijeenkomst, gebedsdienst, kerkdienst of meditatiegroep).

Bij defensie

De geestelijke verzorging bij defensie richt zich op militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront. Geestelijk verzorgers zijn zichtbaar aanwezig op de werkvloer (ook tijdens oefeningen en uitzendingen), bieden persoonlijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinningsdiensten en vieringen. Verder signaleren zij knelpunten en adviseren zij over de oplossing hiervan. Zingeving en ethiek staan centraal bij de activiteiten en taken van de geestelijk verzorgers.

Op iedere locatie zijn geestelijk verzorgers aanwezig, je kunt hen ook telefonisch bereiken. Bij uitzendingen gaat er altijd een geestelijk verzorger mee.

Bij de politie

Geestelijk verzorgers bij de politie zijn er voor alle politiemensen. Ze begeleiden bij zingevingsvragen, ethische vragen en levensvragen die opkomen in en door het politiewerk. Ze spreken politiemensen individueel, begeleiden teams rondom  ingrijpende gebeurtenissen en ze adviseren leidinggevenden. Vanuit hun deskundigheid in zingeving en ethiek helpen geestelijk verzorgers politiemensen om richting te vinden in het vaak complexe politiewerk.

Politiewerk is onlosmakelijk verbonden met ethiek en zingeving. Daarom komt er in iedere politie-eenheid een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers zijn bereikbaar zonder doorverwijzing of toestemming.